Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
http://rolety-domarol.pl/

Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez uĹźytkowników z serwisu internetowego http://rolety-domarol.pl/ zakres i rodzaj pobieranych danych osobowych oraz zasady działania plików cookies.

Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej http://rolety-domarol.pl/  KaĹźdy uĹźytkownik moĹźe uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności w kaĹźdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu. 

Politykę prywatności moĹźna utrwalić, pozyskać i odtworzyć w kaĹźdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie jej i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/

Jednocześnie administrator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania 

III. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania 

IV. Polityka cookies

V. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://rolety-domarol.pl/  jest Marcin Domaszk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DOMAROL MARCIN DOMASZK, z siedzibą w Bytowie pod adresem: ul. Przemysłowa 16A, 77-100 Bytów, o numerze NIP: 8421520787 oraz REGON: 221250817, wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

2. Serwis internetowy http://rolety-domarol.pl/  działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)  oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupowaĹźnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zachowuje naleĹźytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeĹźeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemoĹźliwi dostęp do tych danych. 

5. Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności. 

6. Administrator przechowuje dane osobowe we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

7. Dostęp do danych osobowych uĹźytkowników serwisu ma administrator lub wybrani pracownicy administratora, z zastrzeĹźeniem ust. 8.

8. Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Administrator ani podmioty wskazane w ust. 7 nie przekazują, nie sprzedają i nie uĹźyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba Ĺźe dzieje się to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

10. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez uĹźytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

11. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upowaĹźnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe uĹźytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraĹşne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

12. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie serwisu http://rolety-domarol.pl/.

13. Administrator danych osobowych przetwarza je w celach marketingowych, po uzyskaniu zgody UĹźytkownika na otrzymywanie informacji o takim charakterze. 

II. Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

1. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba Ĺźe chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
b) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
c) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
d) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uwaĹźa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniĹźej:

a) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną- usługi Newsletter,
b) realizacji umowy zawieranej na odległość, w celu wysyłki towaru oraz wystawieniu dokumentu sprzedaży;

3. UĹźytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.

4. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika serwisu lub w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

III. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. KaĹźdemu uĹźytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeĹźeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Żądania określone w ust. 2 można zgłaszać administratorowi na adresy wskazane w niniejszej polityce prywatności.

4. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika serwisu internetowego bez zbędnej zwłoki.

IV. Polityka cookies

1. Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane równieĹź "ciasteczkami") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym uĹźytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej serwisu.

2. Pliki wskazane w ust. 1 pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

3. W ramach serwisu stosowane są róĹźne rodzaje plików cookies, którymi są:

a) cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez uĹźytkownika;
b) cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;
c) cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela serwisu (administratora);

4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

a) dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji uĹźytkowników;
b) optymalizacji korzystania ze strony internetowej serwisu przez uĹźytkowników;
c) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób uĹźytkownik korzysta ze strony internetowej, co umoĹźliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

6. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe uĹźytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji uĹźytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym uĹźytkownika. UĹźytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umoĹźliwia usunięcie plików cookies. MoĹźliwe jest takĹźe automatyczne blokowanie plików cookies. 

8. Ograniczenie stosowania plików cookies moĹźe wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej serwisu.

9. Informacje o niektórych zachowaniach uĹźytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania;
b) czas wysłania odpowiedzi;
c) nazwę stacji uĹźytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez uĹźytkownika – w przypadku gdy przejście do serwisu internetowego nastąpiło przez odnośnik;
f) informacje o przeglądarce użytkownika;
g) informacje o adresie IP uĹźytkownika.

11.  Dane powyĹźsze nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

12.  Dane powyĹźsze są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

13.  W celu zmiany ustawień polityki cookies naleĹźy zmienić ustawienia przeglądarki.

14.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. 

V. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności moĹźe nastąpić z powodu rozwoju technologii internetowej, zmian ustawodawczych w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu, po uprzednim poinformowaniu uĹźytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie póĹşniej niĹź w terminie 14 (czternastu) dni przed dniem ich wejścia w Ĺźycie.

3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności serwisu.

4. Administrator podaje do wiadomości uĹźytkowników następujące dane adresowe:

a) siedziba serwisu: DOMAROL MARCIN DOMASZK, z siedzibą w Bytowie pod adresem: ul. Przemysłowa 16A, 77-100 Bytów,  domarolbytom@wp.pl, 607 041 439;
b) adres dla spraw zgłoszenia żądania o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych:  DOMAROL MARCIN DOMASZK, z siedzibą w Bytowie pod adresem: ul. Przemysłowa 16A, 77-100 Bytów, domarolbytom@wp.pl, 607 041 439;

5. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 21.04.2015 r.