Warunki zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

http://rolety-domarol.pl/ 

Sklep dostępny pod adresem http://rolety-domarol.pl/ dokłada wszelkich starań aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji.

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego jest:

Marcin Domaszk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DOMAROL MARCIN DOMASZK, z siedzibą w Bytowie pod adresem: ul. Przemysłowa 16A, 77-100 Bytów, o numerze NIP: 8421520787 oraz REGON: 221250817, wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Klient ma prawo przed złoĹźeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. 
W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, 
zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez uĹźytkowników ze sklepu internetowego, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a takĹźe tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej http://rolety-domarol.pl/ wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie http://rolety-domarol.pl/ są zabronione, chyba Ĺźe uprzednio uzyskano zgodę właściciela na uĹźytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela sklepu.

3. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a takĹźe reguluje warunki zawierania umów sprzedaĹźy w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, które odpowiednio regulują ten obowiązek. 

4. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. 

5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaĹź detaliczna rolet oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

6. SprzedaĹź prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

7. Klient ma moĹźliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/ 

8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem sprzedawcy do dostarczenia klientowi produktów bez wad. 

9. Ceny podane na stronie sklepu wyraĹźone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

10. Klient moĹźe składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  poprzez stronę internetową http://rolety-domarol.pl/  lub mailowo pod adresem: domarolbytom@wp.pl.

11. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez klienta z podmiotami trzecimi, za moĹźliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera Ĺźadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za moĹźliwość komunikowania się z nim.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia  30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyĹźszymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

14. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma moĹźliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: 

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

b) mediację,

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707. 

II Definicje

1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami;

2. STRONA – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klient oraz Sprzedawcę łącznie; 

3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

4. KANAŁY KOMUNIKACJI –  formy składania zamówień na odległość; 

5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresami  http://rolety-domarol.pl/;

6. SPRZEDAWCA – Marcin Domaszk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DOMAROL MARCIN DOMASZK, z siedzibą w Bytowie pod adresem: ul. Przemysłowa 16A, 77-100 Bytów, o numerze NIP: 8421520787 oraz REGON: 221250817, wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

7. USŁUGODAWCA - Marcin Domaszk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DOMAROL MARCIN DOMASZK, z siedzibą w Bytowie pod adresem: ul. Przemysłowa 16A, 77-100 Bytów, o numerze NIP: 8421520787 oraz REGON: 221250817, wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http://rolety-domarol.pl/   poprzez formularz zamówienia;

9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

10. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem  http://rolety-domarol.pl/;

11. ZAMÓWIENIE – złoĹźona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego http://rolety-domarol.pl/  lub mailowo oferta zawarcia umowy sprzedaĹźy;

12. UĹťYTKOWNIK – kaĹźdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

13. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego;

14. PRODUKT – kaĹźdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

15. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niĹź prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

16. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez klienta podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niĹź prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

17. DOKUMENT SPRZEDAĹťY  - paragon;

18. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

19. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

20. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najwaĹźniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umoĹźliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami;

21. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu póĹşniejszego ich zakupu;

22. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złoĹźonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta produkt;      

23. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upowaĹźniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

24. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

25. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza się równieĹź świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w przypadku wybrania przez klienta jednej z oferowanych przez sprzedawcę form dostawy produktu; 

26. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umoĹźliwiające usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: umoĹźliwienie złoĹźenia zamówienia przez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym czy usługi Newslettera; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

27. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów sklepu internetowego  http://rolety-domarol.pl/ ;

28. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w sklepie internetowym system techniczny umoĹźliwiający złoĹźenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym;

29. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umoĹźliwiające transmisję;

30. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

III Zamówienia

1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaĹźy. 

2. ZłoĹźenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złoĹźoną Sprzedawcy przez Klienta. 

3. W Sklepie moĹźna dokonywać zamówień na produkty gotowe oraz na zamówienie. Produktami na zamówienie są produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

4. W sytuacji zamówień na produkty nieprefabrykowane zamówienie następuje poprzez określenie składowych elementów oraz parametrów produktu na poziomie formularza zamówień. 

5. Produktami nieprefabrykowanymi są w szczególności rolety, których rozmiar oraz parametry są wskazywane z dokładnością co do 1 mm przez Kupującego. 

6. KaĹźdorazowo informacja o produkcie nieprefabrykowanym jest przedstawiana Kupującemu w trakcie oraz przed wysłaniem zamówienia do Sklepu. 

7. W trosce o bezpieczeństwo zamówienia oraz jego realizacji zamówienia te mogą podlegać przedpłatom, na zasadach uzgodnionych poprzez Strony. 

8. W celu złoĹźenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić lub w formularzu zamówienia określić produkt, który chciałby zakupić poprzez wybranie wszystkich składowych elementów określających m.in.: wymiary, obudowę, grupę materiałową, typ mocowania, osprzęt, stronę mechanizmu oraz inne parametry wymagane formularzem zamówienia do wskazania. 

9. Wygenerowanie produktu z wybranych wytycznych, zgodnie z formularzem zamówienia  nie jest równoznaczne ze złoĹźeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka” oraz dowolnie modyfikowane w ramach potrzeby przed złoĹźeniem zamówienia. 

10. „Koszyk” umoĹźliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

11. Aby sfinalizować zamówienie naleĹźy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty, lub produkty „stworzone” przez siebie, określić rodzaj wysyłki i formę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient w celu poprawnego złoĹźenia zamówienia powinien wskazać w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy. Kupujący moĹźe wskazać równieĹź dodatkowe informacje w przeznaczonym do tego miejscu w formularzu zamówienia. 

12. Po wskazaniu wszystkich niezbędnych elementów Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak równieĹź kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w tym równieĹź parametrów produktu tworzonego na zamówienie w celu skutecznego złoĹźenia zamówienia naleĹźy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”.  Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Klienta potwierdzenia złoĹźenia zamówienia. 

13. W przypadku zamówień dokonywanych drogą mailową, zamówienia potwierdzane są e-mailem. 

14. W przypadku zamówień na produkty nieprefabrykowane potwierdzenie zamówienia zostaje wysłane do Kupującego w sytuacji potwierdzenia moĹźliwości wykonania określonego produktu. W e-mail przekazywane są równieĹź dodatkowe informacje jak: forma płatności, ewentualne przedpłaty oraz inne dane związane z realizacją zamówienia. 

15. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta. 

16. Kupujący w zaleĹźności od złoĹźonego zamówienia otrzymuje odpowiednią informację dotyczącą czasu realizacji zamówienia. 

17. Termin realizacji liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku zamówień na produkty nieprefabrykowane, w przypadku przedpłat wskazanych w pkt 7 i ustalonych przez Strony, czas realizacji zamówienia rozpoczyna się z dniem otrzymania ustalonej zapłaty. Sposoby płatności za zamówienia wskazywane są w Koszyku, podczas składanego zamówienia. 

18. Kupujący w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia otrzymuje zestawienie wszystkich elementów zamówienia. 

19. Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

20. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku piątku w godzinach pracy sklepu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

IV Sposób płatności

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. 

2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a. przedpłata na konto bankowe

DOMAROL MARCIN DOMASZK

ul. Przemysłowa 16A, 77-100 Bytów

PKO BP 

14 1020 4708 0000 7902 0051 3101

(prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu)

b. dotpay.pl 

3. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złoĹźenia zamówienia. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień juĹź realizowanych.

5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie koszyka. 

V Realizacja dostawy

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz  w sposób wybrany przez Klienta.

2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej.

3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze Sprzedawcą, istnieje moĹźliwość osobistego odbioru towaru.Ustalenie terminu odbioru towaru moĹźliwe jest wyłącznie po wcześniejszym potwierdzeniu złoĹźenia zamówienia. 

4. Odbiór osobisty towaru jest moĹźliwy w Bytowie, ul. Przemysłowa 16A, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00.

5. Klient ma moĹźliwość wyboru innej formy dostawy (przewoĹşnika) niĹź oferowane na stronie sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoĹşnikowi spoczywa na Kliencie. 

6. W przypadku sytuacji opisanej powyĹźej w pkt 5 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest klientowi przez sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złoĹźeniu zamówienia.

7. Dostawa towaru nastepuje najczęściej w ciągu trzech dni roboczych od daty nadania przesyłki. 

8. JeĹźeli Sprzedawca nie moĹźe spełnić świadczenia z tego powodu, Ĺźe towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóĹşniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złoĹźonego przez niego zamówienia

9. JeĹźeli Sprzedawca nie moĹźe wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemoĹźności jego spełnienia, Sprzedawca moĹźe za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

10. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę moĹźliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę moĹźliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: 607 041 439  bądĹş za pomocą e-mail: domarolbytom@wp.pl. 

11. Klient, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 607 041 439 bądĹş za pomocą e-mail: domarolbytom@wp.pl.

VI Reklamacje – Rękojmia

1. W przypadku umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia). 

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeĹźeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, a jeĹźeli przedmiotem świadczenia sprzedaĹźy jest rzecz uĹźywana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy konsumentowi. 

3. Roszczenie konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niĹź przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, a jeĹźeli przedmiotem sprzedaĹźy jest rzecz uĹźywana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy konsumentowi. 

4. W przypadku gdy określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do uĹźycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 

5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeĹźeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeĹźenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

6. Na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróĹźniającego przedstawia się jako producent. 

7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:

a) udowodni, Ĺźe zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą;

8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną takĹźe w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeĹźeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 

9. W przypadku umowy z konsumentem, jeĹźeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, Ĺźe istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, Ĺźe wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na konsumencie. 

10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d) żądać usunięcia wady.

11. Konsument, nie moĹźe odstąpić od umowy jeĹźeli wada jest nieistotna. 

12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeĹźeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez sprzedawcę konsument jest upowaĹźniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. 

13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z umową.

14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia konsumenta. W przeciwnym razie uwaĹźa się, Ĺźe sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie konsumenta za uzasadnione. 

15. Sprzedawca, w przypadku żądania konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b moĹźe wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, Ĺźe nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

16. JeĹźeli jednak, rzecz była juĹź wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

17. Konsument moĹźe, zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba Ĺźe doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemoĹźliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak równieĹź zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie naraĹźałby konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia. 

18. Sprzedawca moĹźe odmówić zadośćuczynienia żądania konsumenta jeĹźeli doprowadzenie do zgodności z umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez konsumenta jest niemoĹźliwe albo w porównaniu z drugim, moĹźliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z umową wymaga nadmiernych kosztów. 

19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, konsument moĹźe żądać od sprzedawcy demontaĹźu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania obowiązku przez sprzedawcę, konsument jest upowaĹźniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. 

22. Sprzedawca moĹźe odmówić demontaĹźu oraz ponownego zamontowania jeĹźeli koszt tych czynności przewyĹźsza cenę rzeczy sprzedanej. 

23. Konsument, w przypadku opisanym powyĹźej moĹźe żądać od sprzedawcy demontaĹźu i ponownego zamontowania, jednakĹźe jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyĹźszającej cenę rzeczy sprzedanej albo moĹźe żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontaĹźu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 

24. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu regulaminu konsument moĹźe złoĹźyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniĹźeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeĹźeli konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złoĹźenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniĹźeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się równieĹź do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji. 

27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeĹźeli konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze  z podmiotem trzecim stała się prawomocna. 

28. JeĹźeli z powodu wady rzeczy sprzedanej konsument złoĹźył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniĹźeniu ceny, moĹźe od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, Ĺźe zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności moĹźe żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy. 

29. PowyĹźsze nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi. 

31. Reklamacje prosimy kierować na adres: DOMAROL MARCIN DOMASZK, ul. Przemysłowa 16A, 77-100 Bytów lub poprzez e-mail: domarolbytom@wp.pl.

VII Gwarancja

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego http://rolety-domarol.pl/ są objęte są 24 miesięczną gwarancją.

2. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez  Sprzedawcę oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

3. Niezależnie od udzielonej gwarancji Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi.

VIII  Odstąpienie od Umowy - Zwroty 

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, moĹźe od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie moĹźna wysłać drogą elektroniczną na adres: domarolbytom@wp.pl bądĹş teĹź listownie na adres: 

DOMAROL MARCIN DOMASZK

ul. Przemysłowa 16A, 77-100 Bytów

2. Oświadczenie moĹźe zostać złoĹźone na formularzu który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępne równieĹź pod adresem http://rolety-domarol.pl/ i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem.

3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się równieĹź o przesłanie informacji o sposobie zwrotu naleĹźności, tj. czy zwrot ma nastąpić przekazem pocztowym na adres Klienta, czy teĹź przelewem na konto. W przypadku wyboru przelewu na konto prosi się o podanie aktualnego numeru konta, na który naleĹźy dokonać zwrotu naleĹźności. 

4. Sprzedawca potwierdza konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złoĹźonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 

5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie póĹşniej niĹź 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 

7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu. 

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie póĹşniej niĹź w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeĹźeniem, Ĺźe: 

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy uĹźyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego uĹźył konsument, chyba Ĺźe konsument wyraĹşnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z Ĺźadnymi kosztami;

b) w przypadku wybrania przez konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niĹź najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

c) konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyĹźej;

10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. JeĹźeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeĹźeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. 

13. Sprzedawca moĹźe wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zaleĹźności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

14. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach: 

a) o świadczenie usług, jeĹźeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraĹşną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, Ĺźe po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zaleĹźy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do uĹźycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie moĹźna zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeĹźeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaĹźy, a których dostarczenie moĹźe nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zaleĹźy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraĹşnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeĹźeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niĹź te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niĹź części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dĹşwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeĹźeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej na drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niĹź do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeĹźeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeĹźeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraĹşną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu nie będącemu jednocześnie Konsumentem, a więc w myśl  art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą. 

IX Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://rolety-domarol.pl/  następujące usługi elektroniczne:

a) umoĹźliwienie złoĹźenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz,

b) Newsletter

2. Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt 1 przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3. Umowa określona w pkt 1b zawierana jest na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy o której mowa w przedmiotowym punkcie moĹźe nastąpić ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  domarolbytom@wp.pl.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umoĹźliwieniu Klientowi złoĹźenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, określona w pkt 1 a zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złoĹźenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

5. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym są: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome  w wersji 8 lub nowszej. Zalecana  rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez uĹźycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.. 

7. Usługodawca moĹźe wypowiedzieć  umowę o świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złoĹźenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

9. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem, i kaĹźdorazowo stara się wychodzić naprzeciw oczekiwań Klientów. Klienta prosi się, w ramach moĹźliwości, o kontakt z Usługodawcą w przypadku błędów w działaniu świadczonych usług lub sytuacji, gdy bezpieczeństwo Klienta zostanie naruszone z jakichkolwiek przyczyn. Usługodawca w takim przypadku niezwłocznie podejmie czynności mające na celu ustalenie przyczyn stwarzających zagroĹźenie bezpieczeństwa Klienta i podejmie kroki mające na celu wyeliminowanie zagroĹźenia. 

10. Newsletter to usługa, na którą Klient moĹźe wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.

11. Usługa ta polega na okresowym wysyłaniu do Klienta wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez Klienta adres e-mail.

12. Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest zawarta na czas nieokreślony.

13. Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest usługą nieodpłatną. 

14. Wypowiedzenie umowy nastąpi ze skutkiem natychmiastowym i niezwłocznie Klient zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną o wykreśleniu jego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera.

X Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu moĹźe nastąpić po uprzednim poinformowaniu UĹźytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie póĹşniej niĹź w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w Ĺźycie.  

2. Zamówienia złoĹźone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. 

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5. UĹźytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) telefon: 607 041 439

b) e-mail: domarolbytom@wp.pl 

c) pisemnie na adres: DOMAROL MARCIN DOMASZK, ul. Przemysłowa 16A, 77-100 Bytów

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w kaĹźdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego http://rolety-domarol.pl/.

6. Regulamin moĹźe zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.  

7. Nazwa sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2015 roku. 

 

Jak mierzyć?

Jak montować?

Masz jakie pytania?

Napisz maila przez ten formularz a my odpowiemy na każde nawet najbardziej nietypowe pytanie tak szybko jak to tylko możliwe.

Rolety Domarol w mediach społecznościowych: